Reglement Old Boys/Girls

REGLEMENT NNM FOTBALL OLDBOYS, VETERAN, SUPERVETEREAN OG OLD GIRLS

 

 

1.      ORGANISERING

1.1             NNM for old boys, veteran, superveteran og old girls arrangeres innenfor rammen av NNF`s regelverk, såfremt annen dispensasjon ikke er gitt i dette                            reglementet jfr. Reglementets pkt. 8: «spilleberettigelse».

1.2             Det spilles kun 7-er kamper.

1.3             NNM arrangeres første helg i September.

1.4             Lagledermøte avholdes hver turnering på lørdag etter kampslutt og har følgende faste punkter:

·        Depositum på kr. 1000,- betales tilbake. Lag som ikke møter på lagledermøtet, får kun tilbake kr. 500,-

·        Velge arrangør 2 år frem i tid. Dersom flere klubber melder sin interesse, foretas valg på lagledermøtet.

·        Eventuelle endringer i reglementet.

·        Eventuelle andre innkomne forslag.

·        Fastsette eventuelle endringer i påmeldingsavgift og depositum.

1.5             Lag fra Nord-Norge som er tilsluttet NFF kan delta i turneringen.

1.6             Arrangøren skal videreformidle reglementet (med eventuelle endringer), referat fra lagledermøte og komplette resultatlister til alle deltakende lag og neste                  års arrangør.

1.7             Arrangør oppnevner jury bestående av 3 medlemmer, en representant fra arrangørklubb, en fra et av deltakende lag og en fra dommerne.

1.8             Vinner og nr. 2 i hver klasse får en minipokal til odel og eie.

 

2.      PÅMELDING OG FORFALL

2.1             Når Påmeldingsavgift og depositum er innbetalt til arrangør er lag påmeldt. Nå pr. dato er påmeldingsavgiften kr. 2000,- og depositum kr. 1000,-

2.2             Arrangørene sender ut innbydelse senest 15.mai, med påmeldings- og betalingsfrist 1.august. Dersom et påmeldt lag av forskjellige grunner ikke kan delta i                  turneringen, plikter laget å gi melding om dette senest 14 dager før turneringsstart. Innbetalt påmeldingsavgift og depositum skal ikke betales tilbake dersom                klubben trekker seg senere enn 15.august.

2.3             Ved utsendelse av informasjon til påmeldte lag vedlegges i tillegg til puljeinndeling, spilleplan, kampprogram og gjeldende reglement for NNM Fotball old                      boys, veteran, superveteran og old girls.

 

3.      FREMMØTE

3.1             Lagleder plikter å møte fram på sekretariat /stevnekontor før første kamp starter. Lagleder skal her levere inn en oversikt som viser spillerens navn og                              fødselsår (Deltakerliste eget skjema)

 

4.      SPILLESYSTEM

4.1         Innledende kamper: Innledende kamper avvikles som gruppespill. Det tilstrebes 5 lag i hver gruppe og ett likt antall innledende kamper for alle lag.                                Arrangøren fastsetter regler for hvilke plasseringer i innledende gruppespill som kvalifiserer for avansement til sluttspillet.

4.2         Sluttspill: Sluttspillet avvikles som cup. Turneringen avsluttes med finale. De to tapende semifinalistene deler 3.plassen.

 

5.      SPILLETID

5.1         Spilletid i alle kamper er: 2X20 minutter. Ved uavgjorte kamper etter ordinær spilletid (gjelder sluttspillet), avgjøres disse kampene ved straffesparkavgjørelse.

5.2         Spilletid i finale er også 2X20 minutter. Ved uavgjort etter ordinær tid spilles det ekstraomganger på 2X5 minutter, og om nødvendig påfølgende                                          straffesparkavgjørelse.

       

6.      KAMPSTART

6.1         Alle lag skal stille ferdigskiftet ved banen 5 minutter før oppsatt kampstart. Lag som ikke møter til kamp blir erklært som taper av kampen såfremt juryen                        finner tungtveiende grunner fra å fravike denne regelen. En utsatt kamp skal i så fall spilles samme dag som opprinnelig oppsatt.

6.2         Dersom to lag har like drakter, skal laget som står sist i kampoppsettet skifte drakter. Lag nevnt først i kampoppsettet regnes som hjemmelag. Dette laget                      velger side, mens motstanderen tar avspark. Arrangøren stiller med matchball.

 

7.       GULE/RØDE KORT

7.1             Gult kort gir konsekvenser kun for denne turneringen. En spiller må stå over neste kamp ved 3 gule kort, deretter etter 2 kort osv. Tildeling av gule kort                            rapporteres til sekretariatet av dommeren.

7.2             Rødt kort; utvist spiller skal automatisk stå over lagets neste kamp. Juryen behandler dommerens rapport og fastsetter eventuelt straff utover dette. NFFs                   reglement for straff og utvisning skal følges.

7.3             Arrangøren skal sende utvisningsrapport med juryens behandling dersom utvisningen skyldes en graverende handling. Juryen avgjør om en slik                                 fremgangsmåte er nødvendig. Utvisningsrapporten sendes dagen etter turneringsslutt.

 

8.      SPILLEBERETTIGELSE

8.1             Deltakende lag er selv ansvarlig for forsikring av sine spillere.

8.2             Aldersgrenser

                Old Boys              : 33 år eller eldre

                Veteran                : 40 år eller eldre

                Superveteran      : 50 år eller eldre

                Old Girls               : 28 år eller eldre

                          8.3         Spillere som har deltatt på sin klubbs a-lag kan delta, dersom klubben er definert som breddeklubb.

8.4         Det er tillatt å delta med sammensatte lag. Sammensetningen skal i så fall skje ved at 2 eller flere klubber tilsluttet NFF går sammen om å etablere lag under                   turneringen. Det sammensatte laget skal delta under felles navn av de lag som er representert.

8.5         Det er tillatt med bruk av gjestespillere (begrenset til 3 spillere).

8.6         I Old Girls-serien tillates fri sammensetning av lag, dvs, tillatelse til også å benytte spillere som ellers ikke er tilsluttet noen klubb i NFF.

8.7         I hver kamp kan det benyttes det antall spillere man ønsker, dog begrenset til de som er registrert på deltakerlisten.

8.8         «Dispensasjonspiller»

               Hvert lag kan søke om dispensasjon for 1 spiller, som kan være underårig. Spilleren kan ikke være yngre enn 3 år, enn aldersgrensen i sin klasse.

               f.eks: Veteran 40+ kan ett lag delta med en «dispensasjonspiller» som ikke er yngre enn 37 år.

 

9.      PROTESTER

9.1             Protestgebyr settes til kr. 200,-. Beløpet innbetales samtidig som skriftlig protest innleveres til sekretariatet. Protesten må foreligge senest en time etter                          kampslutt. Juryens behandling av protesten er endelig.

 

 

 

 

 

Sist endret 05.september 2015 i Kabelvåg

Comments